Δεδομένου ότι οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας η Ένωση ζητά να ισχύσουν τα ίδια πετυχημένα μέτρα που εφαρμόστηκαν την περασμένη άνοιξη και να  συμπεριληφθούν στην  ευεργετική διάταξη για  την αναστολή  πληρωμής των αξιογράφων και οι Επιχειρήσεις που ανήκουν στους προστατευόμενους ΚΑΔ, ιδιαίτερα οι Επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το δημόσιο, ανεξάρτητα εάν εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών ή όχι.