Τα παράβολα που απαιτούνται για τις διαδικασίες εγγραφής, κατάταξης και αναθεώρησης των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και των στελεχών τους στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων δεν  εκδίδονται ηλεκτρονικά.

Η Ένωση με επιστολή  της προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ζητά τη δυνατότητα έκδοσης e-παραβόλων προς διευκόλυνση των μελών της