Προτάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) απέστειλε η ΠΕΔΜΕΔΕ στους αρμόδιους Υπουργούς καθώς υπάρχει ανάγκη αναδιοργάνωσής της ή άλλως κατάργησή της.