Μετά πάροδο είκοσι ημερών περίπου από της δημοσιεύσεως του  Ν. 4938/2022 η Ένωση διαπιστώνει  ότι οι Υπηρεσίες εκλαμβάνουν ποικιλοτρόπως τις  διατάξεις και  δίδουν αυθαίρετες  αρνητικές ερμηνείες για τη διαδικασία  καταβολής πριμ, εμποδίζοντας  την έγκαιρη ολοκλήρωση  των εν εξελίξει συμβάσεων.

Για το λόγο αυτό η ΠΕΔΜΕΔΕ ζητά   από τον Υπουργό Υποδομών την άμεση έκδοση σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου  και την καταβολή του θεσμοθετημένου πριμ στους Αναδόχους .