Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, όπως μας ενημέρωσε ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος της Ένωσης, η οποία (επιχείρηση) εδρεύει ή έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι επιχείρησης η οποία έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 2020 έναν από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής οδηγίας, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Δεκέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως ισχύει.

Οδηγία προς τους ενοικιαστές :

ΠΡΟΣΟΧΗ !  Απλώς ενημερώνετε τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που μισθώνετε. Δεν έχετε υποχρέωση να τους προσκομίσετε κανένα δικαιολογητικό, εκτός από την ύπαρξη του ΚΑΔ που δικαιούται την μείωση ενοικίου.

 

Οδηγία προς τους ιδιοκτήτες :

Οι ιδιοκτήτες που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο οφείλουν απλώς να ενημερώσουν τους λογιστές τους.