Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση προετοιμάζει τα άτομα για εργασία και αναπτύσσει τις δεξιότητες των πολιτών ώστε να παραμένουν απασχολήσιμοι και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας.

Γιατί είναι σημαντική η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση;

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) παρέχει στους σπουδαστές βασικές δεξιότητες που στηρίζουν την προσωπική τους εξέλιξη, ενισχύουν την απασχολησιμότητά τους και ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή τους στα κοινά. Η ΕΕΚ ενισχύει τις επιδόσεις των επιχειρήσεων, την ανταγωνιστικότητα, την έρευνα και την καινοτομία.

Τα συστήματα ΕΕΚ στην Ευρώπη βασίζονται σε ένα καλά ανεπτυγμένο δίκτυο ενδιαφερομένων μερών του τομέα της ΕΕΚ. Τα δίκτυα αυτά διέπονται από τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων, όπως είναι οι εργοδότες και οι συνδικαλιστικές ενώσεις, σε διάφορα όργανα, για παράδειγμα σε επιμελητήρια, επιτροπές και συμβούλια.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.