Με το Ν. 4690/2020, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 104 Α/2020 κυρώνονται οι από 13.04.2020 και 01.05.2020 ΠΝΠ που αφορούσαν σε μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας.

Επιπλέον με το άρθρο 66 του ως άνω Νόμου αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 180 Ν. 4412/2016, που αφορά σε ρυθμίσεις περί αποφαινομένων οργάνων δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών,  ως εξής:

Α) Στα έργα που εκτελούνται από άλλους φορείς, εκτός από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, να γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές ή διαφοροποιήσεις των σχετικών διαδικασιών  και των θεμάτων που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο για την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων φορέων και έργων.

Με το διάταγμα αυτό μπορεί να ενοποιούνται ή να συντέμνονται και οι διαδικασίες που αναφέρονται στη διοικητική και δικαστική επίλυση των διαφορών ή να καταργούνται βαθμοί των διαδικασιών αυτών.

Β) Στα έργα που εκτελούνται από άλλους φορείς, εκτός από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί με κοινή απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, να γίνεται ο ειδικότερος προσδιορισμός των οργάνων και συμβουλίων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για τα έργα των φορέων αυτών. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα ο προαναφερόμενος προσδιορισμός γινόταν με διάταγμα. Επιπλέον μέχρι σήμερα υπήρχε η δυνατότητα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υποδομών επί αιτήσεων θεραπείας, εγκρίσεως διεξαγωγής διεθνών διαγωνισμών και εγκρίσεως παρεκκλίσεων από τη μελέτη και κατασκευή έργων, η οποία δεν υφίσταται μετά την τροποποίηση του άρθρου. 

Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα που έχουν καθοριστεί με προγενέστερες διατάξεις διατηρούν τις αρμοδιότητές τους μέχρι την έκδοση νέας απόφασης