Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών στο ΦΕΚ 7382 Β/2023 η οποία καθορίζει την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2023  και τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2024.

Τακτοποίηση πληρωμών Οικονομικού έτους 2023
1. Προθεσμία διενέργειας πληρωμών του οικονομικού έτους 2023.
1.1. Οι εντολές χρηματοδότησης Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑ) δύναται να εκτελούνται μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου 2023 και οι εντολές κατανομής έργων μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2023.
1.2. Πραγματοποίηση πληρωμών εσωτερικού ή εξωτερικού σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2023, πραγματοποιούνται μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2023.
Η εξασφάλιση επαρκούς υπολοίπου στους αντίστοιχους λογαριασμούς είναι αναγκαία πριν την αποστολή των ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής.

Χρηματοδότηση δημοσίων επενδύσεων οικονομικού έτους 2024
1. Έγκριση πιστώσεων-χρηματοδοτήσεων και πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του ΠΔΕ 2024.
1.1. Έγκριση Πιστώσεων
Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά το έτος 2024, προσδιορίζεται: α) με την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που θα εκδοθεί στις αρχές του 2024,  συνολικά για όλα τα έργα του ΠΔΕ, για την ανάληψη ετήσιας υποχρέωσης καθώς και για προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του επόμενου έτους 2025

και β) με τις συλλογικές αποφάσεις με τις οποίες καθορίζονται τα έργα, οι ετήσιες πιστώσεις τους και η τριμηνιαία κατανομή αυτών.

Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και
μέχρι να πραγματοποιηθεί η έκδοση των επιμέρους συλλογικών αποφάσεων έτους 2024, για να εξασφαλισθεί
η ομαλή, χωρίς διακοπή, συνέχιση της εκτέλεσης των έργων του προγράμματος, παρέχεται με την  ως άνω απόφαση
η διευκόλυνση χρηματοδότησης και διενέργειας πληρωμών σε βάρος των πιστώσεων του προσεχούς
έτους 2024.