Η ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υποδομών, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1703 Β/2022 αναφέρεται στη σύσταση εταιρίας, που είναι  Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει την επωνυμία «Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΠΤΤΕΜ».

Η εταιρία συστήνεται για την ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκή ενημέρωση και υποστήριξη του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης
Τεχνικών Έργων και Μελετών και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών.

Βασικό αντικείμενο του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ) είναι:
– Η συστηματική ταξινόμηση και η ενιαία κωδικοποίηση των προϊόντων δομικών κατασκευών και των προμηθευτών τους.
– Η εγκαθίδρυση ενός αξιόπιστου μηχανισμού τιμοληψίας και παρακολούθησης των τιμών για τα δομικά υλικά, τα μισθώματα μηχανημάτων και τα ωρομίσθια
του εργατοτεχνικού προσωπικού.
– Ο συγχρονισμός με ανάλογες πρακτικές και συστήματα, που εφαρμόζονται στον ευρωπαϊκό χώρο, όπως για παράδειγμα χρήση τυποποιημένων περιγραφικών
άρθρων τιμολογίου και αντίστοιχων αναλύσεων τιμών/ τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και μεθοδολογία αντικειμενικού προσδιορισμού μισθωμάτων μηχανημάτων
έργων.
– Η πλήρης εναρμόνιση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τον ελεύθερο ανταγωνισμό, τις δημόσιες συμβάσεις, την τυποποίηση
και την τεχνική εναρμόνιση.

Το Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών  περιλαμβάνει τα παρακάτω:
– Την έκδοση των Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών
– Την έκδοση επικαιροποιημένων Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών Τεχνικών Έργων ανά κατηγορία Έργου
– Την έκδοση επικαιροποιημένων Αναλυτικών Τιμολογίων Εργασιών Τεχνικών Έργων ανά κατηγορία Έργου
– Την έκδοση επικαιροποιημένου κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών
– Την έκδοση συντελεστών αναθεώρησης των συμβατικών τιμών μονάδας εκτέλεσης εργασιών.
Το ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ έχει υποχρεωτική εφαρμογή στις συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και στις συμβάσεις
έργων, που υπάγονται στο ν. 4412/2016  και στο ν. 4413/2016  και προαιρετική στις συμβάσεις που ανατίθενται από φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ) αποτελεί την ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης του ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ και περιλαμβάνει:

  • Παρατηρητήριο Τιμών,
  • Σύστημα Αναλύσεων Τιμών και Προσδιορισμού Κόστους και
  • Σύστημα Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών