Η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2909 Β/2024 αναφέρεται στο «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου – & στους Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα
του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025.

Ειδικότερα τροποποιείται η προγενέστερη σχετική απόφαση που είχε δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 2442 Β/2021