Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής αποφάσισε τη συγκρότηση Υποεπιτροπής για τη στοχευμένη υποστήριξη των περιοχών Δήμων που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

Κύριο έργο της Υποεπιτροπής είναι:
α. Η συγκέντρωση και αξιολόγηση των αιτημάτων χρηματοδότησης των Δήμων για έργα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών, η υποστήριξη σε ζητήματα εξεύρεσης κατάλληλων εργαλείων για τη χρηματοδότηση και η υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στην Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής.
β. Η υποβολή προτάσεων μέτρων νομοθετικής, κανονιστικής και οργανωτικής φύσης για τα ζητήματα της περίπτωσης α, στην Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής.

Η Υποεπιτροπή  αποτελείται από:
α. τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για τον συντονισμό των δράσεων των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων, σε θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος από φυσικές καταστροφές, ως Πρόεδρο,
β. τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,
γ. τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
δ. τον Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η απόφαση για τη συγκρότηση της Υποεπιτροπής δημοσείυτηκε στο ΦΕΚ 1078 Β/2023 και η τροποποίηση αυτής στο ΦΕΚ 1425 Β/2023.