Με το άρθρο 95 Ν. 4876/2021, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 251 Α/2021 συστήνονται υπηρεσιακές μονάδες στον ΕΦΚΑ και συγκεκριμένα:

1. Στη Διεύθυνση Γ’ Απονομής Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ συνιστάται Τμήμα Ασφαλιστικού Ιστορικού Κλάδων Υγείας και Σύνταξης
Αυτοτελώς Απασχολούμενων (τ. ΕΤΑΑ)  με αρμοδιότητες ως εξής:
α) Προσδιορισμός χρόνου ασφάλισης και έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης.
β) Επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων προ της 1ης.1.2017 για τη χορήγηση στους ασφαλισμένους κάθε είδους βεβαιώσεων σχετικών με την ασφάλιση και την
ασφαλιστική ενημερότητα.
γ) Μέριμνα της βεβαίωσης και της είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και της επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών και μισθωτών για χρόνο ασφάλισης προ της1ης.1.2017 στο τ. ΕΤΑΑ.

δ)Χειρισμό θεμάτων που αφορούν στην παραγραφή, διαγραφή και εκκαθάριση των βεβαιωθεισών οφειλών από εισφορές μη μισθωτών, εταιρειών και ελευθέρων
επαγγελματιών για χρόνο ασφάλισης προ της 1ης.1.2017 στο τ. ΕΤΑΑ

ε) Ενημέρωση, παρακολούθηση και επεξεργασία των τηρούμενων στοιχείων καθυστερούμενων εισφορών για χρόνο ασφάλισης προ της 1ης.1.2017 στο τ. ΕΤΑΑ
στ) Έλεγχος εισφορών συνταξιοδοτικών υποθέσεων.
ζ)  Παραλαβή, χειρισμός και αντιμετώπιση αιτήσεων θεραπείας, προσφυγών και γενικά κάθε ενδίκου μέσου για θέματα του Τμήματος.

2. Στη Διεύθυνση Δ’ Απονομής Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ συνιστάται Υπο διεύθυνση Ασφαλιστικού Ιστορικού Αυτοτελώς Αποσχολούμενων (τ. ΕΤΑΑ)  με Τμήμα Ασφαλιστικού Ιστορικού Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων,   και τις εξής αρμοδιότητες στο επίπεδο των αντίστοιχων Τμημάτων:
α) Προσδιορισμός χρόνου ασφάλισης και έκδοση απο φάσεων αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης.
β) Επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων προ της 1ης.1.2017 για τη χορήγηση στους ασφαλισμένους κάθε είδους βεβαιώσεων σχετικών με την ασφάλιση και την
ασφαλιστική ενημερότητα.

γ) Μέριμνα της βεβαίωσης και της είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και της επιστροφής αχρε ωστήτως καταβληθεισών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών και μισθωτών για χρόνο ασφάλισης προ της 1ης.1.2017 στο τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
δ) Χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην παραγραφή, διαγραφή και εκκαθάριση των βεβαιωθεισών οφειλών από εισφορές μη μισθωτών και εταιρειών
για χρόνο ασφάλισης προ της 1ης.1.2017 στο τ. ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ.
ε) Ενημέρωση, παρακολούθηση και επεξεργασία των τηρούμενων στοιχείων καθυστερούμενων εισφορών μη μισθωτών και εταιρειών για χρόνο ασφάλισης προ της
1ης.1.2017 στο τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.
στ) Έλεγχος εισφορών συνταξιοδοτικών υποθέσεων.

Αντιστοίχως, σύμφωνα με το άρθρο 96 του ως άνω Νόμου καταργούνται οι εξής μονάδες:

  • Η Διεύθυνση Εισφορών των τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ (τ. ΕΤΑΑ),
  • Η Περιφερειακή Διεύθυνση Συντάξεων και Ασφάλισης του τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων,
  • Το Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων έργων Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
  •  Το Τμήμα Ασφάλισης Κλάδου Υγείας και Πρόνοιας της Διεύθυνσης Υγείας και Πρόνοιας των Τομέων Μηχανικών,