Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  3267Β/2021 η ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης με την οποία συστήνεται  Ταμείο Εγγυοδοσίας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΑΜΕΙΟ Εγγυοδοσίας ΕΑΤ- ΤΜΕΔΕ», ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα.

Σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι να στηριχθούν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του κατασκευαστικού και μελετητικού κλάδου, οι οποίες έχουν αναλάβει
την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος, κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης έξαρσης της νόσου COVID-19 και μετά από αυτήν, στο πλαίσιο της
κατεύθυνσης για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων
αυτών που προκύπτουν λόγω του κλυδωνισμού από την αναστολή για σημαντικό χρονικό διάστημα της δραστηριότητάς τους, την πτώση εσόδων τους. Ειδικότερα, μέσω του Ταμείου χορηγείται χρηματοδοτική συνδρομή για την υλοποίηση χρηματοδοτικών μέσων εγγυοδοσίας χαρτοφυλακίου νέων δανείων Κεφαλαίου Κίνησης με ανώτατο όριο, σε συνεργασία με επιλεγμένους Ενδιάμεσους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς  οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.

Δημοσιεύουμε και το  Δελτίο   Τύπου του ΤΜΕΔΕ σχετικά  με την πρόσκληση συνεργασίας με το τραπεζικό σύστημα της χώρας