Με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 91 Α/2020 συστήνεται Κυβερνητική Επιτροπή Δημοσίων Συμβάσεων, αποτελούμενη από:

α). τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως Πρόεδρο,
β) τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών,
γ) τον Υπουργό Επικρατείας,
δ) τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό,
ε) τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  και
στ) τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η ως άνω Επιτροπή  λειτουργεί ως Ομάδα Διαχείρισης Έργου, για τη θέσπιση νέου πλαισίου για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την προώθηση των απαραίτητων δράσεων για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών.

Επίσης η  Επιτροπή προσδιορίζει τις προτεραιότητες των δράσεων του πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του κάθε υπουργείου, καταρτίζει τα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη επιμέρους στόχων, όπως διαβούλευσης, έκδοσης κανονιστικών πράξεων, οργανωτικών αλλαγών, εκπαίδευσης,
και δίνει  κατευθύνσεις για την υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων.