Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών εξέδωσε απόφαση με την οποία συγκροτείται  Ομάδα Εργασίας  στο Υπουργείο με σκοπό την επεξεργασία και υποβολή σχεδίων εγκυκλίων για την  απρόσκοπτη και ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016 και 4782/2021