Δημοσιεύητκε στο ΦΕΚ 1313 Β/2022 η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών Ομάδας Εργασίας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και την πράσινη οικονομική μετάβαση

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η διαμόρφωση στρατηγικών κατευθύνσεων και η κατάρτιση οδικού χάρτη για την αποτελεσματική ενσωμάτωση της διάστασης της αειφορίας στην οικονομική πολιτική και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Τα μέλη που την απαρτίζουν είναι καταγεγραμμένα στην εν λόγω απόφαση