Με το ΠΔ39/2023, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 92 Α/2023 αποφασίστηκε η σύσταση και  η τήρηση του Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και καθώς και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στους Περιβαλλοντικούς Ελεγκτές.

Το Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, (Μη.Π.Ελ), τηρείται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών
και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ. Στο μητρώο αυτό καταχωρούνται οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές στους οποίους έχει χορηγηθεί η  σχετική άδεια.

Στο ΠΔ αναφέρονταιοι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή στο Μη.Π.Ελ., η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Άδειας Περιβαλλοντικού Ελεγκτή και για την εγγραφή στο Μη.Π.Ελ καθώς και οι αρμοδιότητές τους.

Εκτός των λοιπών αρμοδιοτήτων τους, οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές δύναται να συνδράμουν στη διενέργεια ελέγχων  του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) ύστερα από σχετικό αίτημά του προς τη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ. Το κόστος των ελέγχων καλύπτεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. Με απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ. καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής των περιβαλλοντικών ελεγκτών, όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την πληρωμή τους καθώς και οι σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης από τον Ε.Ο.ΑΝ. πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους.