Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 7511 Β/2023 αναφέρεται στη Σύσταση και Συγκρότηση Θεματικού Δικτύου Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Το έργο του Θεματικού Δικτύου περιλαμβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω:
– Τη διάχυση της πληροφόρησης για το θεσμικό πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2021- 2027.
– Τη διαβούλευση και ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με την αναμόρφωση και την επικαιροποίηση των λιστών
ελέγχου και του εν γένει πλαισίου ελέγχου δημοσίων συμβάσεων που διενεργούν οι Διαχειριστικές Αρχές.
– Την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών καθώς και την παρουσίαση παραδειγμάτων και βασικών
επιτευγμάτων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.
– Την κωδικοποίηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων τροποποιήσεων οι
οποίες με τη σειρά τους οδηγούν σε αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου ή/και του χρονοδιαγράμματος