Το Π.Δ. 77/2023 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  130 Α/2023 αναφέρεται  στη σύσταση Υπουργείου, στη  μετονομασία Υπουργείων,στη σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών καθώς και στη μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.

Εκτός των άλλων, αναφέρεται  ότι:

  • Στη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μεταφέρεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, η Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18) της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
  • Στη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μεταφέρεται, επίσης, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (α) η αρμοδιότητα παρακολούθησης και ελέγχου, για λογαριασμό του Δημοσίου, των συμβάσεων των παρ. 2 και 4 του άρθρου εκατοστού δέκατου τέταρτου του ν. 4812/2021 (Α΄ 110) περί χορήγησης αποκλειστικού δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) και περί ανάθεσης στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. της συντήρησης και λειτουργίας του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) της μείζονος περιοχής Πρωτευούσης και (β) η εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά τις τροποποιήσεις των ανωτέρω συμβάσεων.
  • Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων: (α) το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του άρθρου 47Α΄ του π.δ. 132/2017 (Α΄ 160), το οποίο προστέθηκε με την περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142) και (β) το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για την ηλεκτροκίνηση του άρθρου 42 του ν. 4710/2020.
  • Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών της περ. Ε του άρθρου 3 του π.δ. 97/2017 (Α΄ 138).
  • Στη νέα Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής που συστήνεται στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφέρεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών των άρθρων 47 έως 50 του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151).
  • Από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών (Δ 20) της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του άρθρου 40 του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151).