Η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης για τη σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης τροποποιήσεων αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του αναπτυξιακού Νόμου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5406/2022.

Η επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη.

Έργο της επιτροπής αξιολόγησης τροποποιήσεων αποφάσεων υπαγωγής αποτελεί η εξέταση:
i. αιτημάτων τροποποιήσεων αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του αναπτυξαικού νόμου
ii. πορισμάτων ελεγκτικών υπηρεσιών, και
iii. επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης υποχρεώσεων φορέων επενδύσεων.
Το αποτέλεσμα του έργου της επιτροπής δύναται να είναι:
– εισήγηση για μερική ή ολική αποδοχή του αιτήματος τροποποίησης προς την Υπηρεσία προκειμένου να εκδοθεί απόφαση τροποποίησης ή απόφασης έγκρισης
της μεταβολής αυτής.
– εισήγηση για μη αποδοχή του αιτήματος τροποποίησης προς την Υπηρεσία προκειμένου εκδοθεί αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση.