Η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης για τη σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, σύμφωνα με το άρθρο 118 Ν. 4887/2022  δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5369Β/2022.

Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.
Έργο της Επιτροπής  αποτελεί η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται για την υπαγωγή τους στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022.

To αποτέλεσμα της αξιολόγησης της Επιτροπής δύναται να είναι:
– πρόταση προς υπαγωγή ή προς υπαγωγή με διαφορετικούς όρους σε σχέση με το αίτημα υπαγωγής όπως αρχικώς υποβλήθηκε,
– πρόταση προς απόρριψη για λόγους που άπτονται του ελέγχου νομιμότητας ή και της αξιολόγησης εύλογου κόστους και του ελέγχου δεικτών βαθμολογίας.
Βάσει του ως άνω αποτελέσματος, ακολουθείται η περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, όπως προβλέπεται, κάθε φορά, στην οικεία προκήρυξη.