Πολίτης διαμαρτυρήθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη για την βεβαίωση εις βάρος του, από Δ.Ο.Υ, ποσού που αντιστοιχεί σε τέλος επιτηδεύματος ομόρρυθμης εταιρείας, για το έτος 2013. Η εταιρεία αυτή είχε διακόψει τις εργασίες της αναδρομικά το έτος 2015, με ημερομηνία διακοπής το έτος 1996. Εξαιτίας αυτού του χρέους, ο πολίτης δεν μπορούσε να λάβει επιστροφή φόρου που δικαιούτο για το φορολογικό έτος 2018 (δηλώσεις 2019).
Ο Συνήγορος επεσήμανε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ ότι, για κάθε έννομη συνέπεια και κατά παραδοχή της υπηρεσίας, η οποία έκανε δεκτή την αναδρομική δήλωση διακοπής εργασιών, η εταιρεία έπαψε να υφίσταται από το έτος 1996 (δεν προκύπτει άλλωστε η διενέργεια ελέγχου με αντίθετα της εν λόγω πράξης ευρήματα). Συνεπώς, το τέλος επιτηδεύματος που της επιβλήθηκε μετά την ημερομηνία αυτή, και συγκεκριμένα το έτος 2013 απευθείας από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ), κατά την ειδικότερη διαδικασία που εφαρμόστηκε τα έτη 2012 και 2013, θα πρέπει να διαγραφεί. Για το θέμα αυτό, άλλωστε, εκδόθηκαν και δύο εγκύκλιες οδηγίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ενώ υφίσταται και σχετική νομολογία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ.
Η Δ.Ο.Υ αντέτεινε ότι το βεβαιωθέν ποσό θα μπορούσε πράγματι να διαγραφεί αν ο πολίτης είχε υποβάλει σχετικό αίτημα κατά την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών και ότι έχασε το σχετικό δικαίωμα επειδή δεν το έπραξε εντός τριών ετών.
Ο Συνήγορος επανήλθε επισημαίνοντας ότι από καμία διάταξη δεν προκύπτει «παραγραφή» του δικαιώματος του πολίτη αν δεν ζητήσει διαγραφή της εν λόγω επιβάρυνσης εντός τριών ετών (προθεσμία που ισχύει στην περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού). Κατά την άποψη της Αρχής, η Δ.Ο.Υ είχε την υποχρέωση να διαγράψει αυτεπαγγέλτως τέλος επιτηδεύματος που βεβαιώθηκε για χρονικό διάστημα μετά την ημερομηνία διακοπής εργασιών εταιρείας, αφού αφορά εταιρεία η οποία κατά το χρονικό διάστημα επιβολής του δεν υφίστατο. Κρίσιμη ημερομηνία είναι εν προκειμένω η ημερομηνία διακοπής εργασιών, όπως προσδιορίζεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ στην Βεβαίωση Διακοπής Εργασιών, και όχι, βεβαίως, η ημερομηνία δήλωσης της αναδρομικής διακοπής.
Τελικά η Δ.Ο.Υ έκανε αποδεκτές τις απόψεις του Συνηγόρου του Πολίτη και προχώρησε στη διαγραφή του τέλους.