Στο πλαίσιο του προγράμματος Construction Blueprint, γίνεται μεταξύ άλλων και μία έρευνα ανάδειξης των  αναγκών σε δεξιότητες που θα προκύψουν στον Κατασκευαστικό κλάδο, καθώς έχει εισέλθει η ψηφιοποίηση και το εργατοτεχνιικό δυναμικό σε όλη την Ευρώπη καλείται να αναβαθμιστεί και να εκσυγχρονιστεί.  Η ΠΕΔΜΕΔΕ ως εταίρος του Προγράμματος στην Ελλάδα καλεί τα μέλη της να συμπληρώσουν το συνημμένο ερωτηματολόγιο (στα ελληνικά) που αποσκοπεί στον προσδιορισμό των οριζόντιων αναγκών σε δεξιότητες προσωπικού όπως το βιώνουν οι Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις στη χώρα μας.

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις θα παραμείνουν εντελώς ανώνυμες και τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου θα είναι διαθέσιμα έως τον Οκτώβριο του 2022 στην ιστοσελίδα του έργου!

Ο ευρύτερος στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη μιας νέας τομεακής στρατηγικής προσέγγισης για τον Κατασκευαστικό κλάδο.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος για περισσότερες πληροφορίες.

Μπορείτε να βρείτε το ερωτηματολόγιο εδώ.