Ο Υπουργός Υποδομών με απόφασή του συγκρότησε την Επιτροπή Μητρώου  Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) για τα έτη 2020 και 2021. Ομοίως συγκροτήθηκε και η Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΗΕΕΠ)