Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  349/2022 συγκροτήθηκαν :

α) το Τεχνικό Συμβούλιο  Έργων και Μελετών Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και

β) τα δύο (2) Τμήματα  του Τεχνικού Συμβούλιου Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Η  θητεία των μελών των Συμβουλίων λήγει την 31.12.2023