Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπέγραψε την απόφαση με την οποία συστήνεται και συγκροτείται Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τη σύνταξη προσχεδίου νόμου για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονσιμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων και μελετών (άρθρα 134 έως και 199 Ν. 4412/2016)

Σύμφωνα με το άρθ. 4 της απόφασης “Η νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, προκειμένου να διευκολύνεται στο έργο της, δύναται να καλεί και να αιτείται τη συνδρομή φορέων και εμπειρογνωμόνων”.