Η απόφαση του Υπουργού Υποδομών, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 159 ΥΟΔΔ αναφέρεται στην Συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων (Επιτροπή ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.).

Αξίζει να σημειωθεί ότι αναπληρωματικό μέλος της ως άνω Επιτροπής, εκπρόσωπος των Εργοληπτικών Οργανώσεων, ορίστηκε η κα Ελένη Δρίτσα, μέλος της Δ.Ε. του τμήματος Εταιρειών της Ένωσης