Ο Υπουργός Υποδομών εξέδωσε την απόφαση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων  (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.)