Η ΚΥΑ των Υφυπουργών Περιβάλλοντος και Υποδομών, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2458 Β/2023 καθορίζει   ότι το Τεχνικό Συμβούλιιο Δασοτεχνικών Έργων του ΥΠΕΝ είναι το όργανο  που γνωμοδοτεί σε θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων υλοποίησης των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με Υπουργείο ευθύνης το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το Τεχνικό Συμβούλιο διατυπώνει γνώμη για τα θέματα που ορίζονται στον ν. 4412/2016, καθώς και για κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη του από τον Κύριο του Έργου, την Αναθέτουσα ή την Προϊσταμένη Αρχή.

Το ανωτέρω Συμβούλιο αποτελείται από τρία τακτικά μέλη (πρόεδρο και δύο μέλη).

Σε περίπτωση εξέτασης ειδικευμένων ζητημάτων και ιδίως θεμάτων νομικής φύσης ή θεμάτων που αφορούν έργα σημαντικά ή τεχνικά πολύπλοκα ή εξειδικευμένης τεχνολογίας, τα οποία απαιτούν ειδικές επιστημονικές γνώσεις ή εμπειρία, είναι δυνατό, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών κατόπιν σχετικής εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να
μετέχουν στο Τεχνικό Συμβούλιο μέχρι πέντε έκτακτα μέλη με δικαίωμα ψήφου, τα οποία δύνανται να αποτελούν ένας Σύμβουλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης πανεπιστημιακού τομέα ή ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και ένας εκπρόσωπος των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τις Οργανώσεις αυτές.