Η συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων και Μελετών εποπτευομένων Φορέων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 349 ΥΟΔΔ/2022.

Εν συνεχεία ακολούθησαν τροποποιήσεις που έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 1096/2022, στο ΦΕΚ 1096/2023 καθώς και στο ΦΕΚ 301/2023