Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση του Υπουργού Υποδομών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εδώ

Σημειωτέον ότι στην ως άνω Επιτροπή έχουν οριστεί ως μέλη, από πλευράς ΠΕΔΜΕΔΕ, οι κ.κ. Αριστείδης Λυκογιάννης, ως τακτικό μέλος και Παρασκευάς Τσάμπρας, ως αναπληρωματικό.