Δημοσιεύουμε συγκριτικό πίνακα κατανομής πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων  στις Περιφέρειες της χώρας ετών 2022 και 2021.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2021 2022 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ (%)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 90.650.000 99.000.000 9,21
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 240.450.000 247.250.000 2,83
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 71.600.000 73.150.000 2,16
ΗΠΕΙΡΟΣ 68.400.000 70.900.000 3,65
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87.500.000 90.750.000 3,71
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 44.000.000 50.350.000 14,43
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86.400.000 89.200.000 3,24
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 49.950.000 53.200.000 6,51
ΑΤΤΙΚΗ 299.400.000 335.650.000 12,11
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 65.350.000 72.900.000 11,55
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 61.600.000 61.850.000 0,41
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 59.050.000 65.850.000 11,52
ΚΡΗΤΗ 85.650.000 89.950.000 5,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.310.000.000 1.400.000.000 6,87

 

Τα ποσά αφορούν στο άθροισμα του Συγχρηματοδοτούμενου  και του Εθνικού ΠΔΕ.

Μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά λαμβάνει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, (ποσοστό 14,43%)  ενώ τη μικρότερη αύξηση λαμβάνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.  (ποσοστό 0,41 %).

Συνολικά παρατηρείται αύξηση των πιστώσεων σε ποσοστό 6,87 % .

Η απόφαση  του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1 Β/2022 και   περιέχει τον πίνακα κατανομής των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2022 στις Περιφέρειες της χώρας βρίσκεται εδώ.

Στο ίδιο ΦΕΚ έχει δημοσιευτεί και η απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα την ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης  προκειμένου να εκτελούνται οι εντολές που αφορούν σε έργα χρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  2022.