Τίτλος Έργου:

SUSODCOSUpport of SOcial Dialogue for an effective future Construction

«Ενίσχυση του Κοινωνικού Διαλόγου για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης του Κατασκευαστικού Κλάδου»

Στα πλαίσια της Δράσης: Ενίσχυση Κοινωνικού Διαλόγου (Support for social dialogue), DG Employment, Social Affairs and Inclusion, European Commission


Κωδικός έργου:
VS/2020/0046

Διάρκεια έργου: 1 Μαρτίου 2020 – 28 Φεβρουαρίου 2022 (24 μήνες)

Προϋπολογισμός έργου: 616.000,07 €.

Συντονιστής εταίρος: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σλοβενίας (Chamber of Commerce and Industry of Slovenia) – CCIS

Ιστοσελίδα του έργου: https://susodco.com

Εμπλεκόμενες χώρες και εταίροι:

6 Ευρωπαϊκές χώρες μέσω της συμμετοχής 10 Εθνικών Κλαδικών Κοινωνικών εταίρων και 1 Ευρωπαϊκού εταίρου. Ειδικότερα:

 • Βουλγαρία: BCC- Bulgarian Construction Chamber, Employer’s Organization, FCIW PODKREPA– Federation Construction, Industry and Water Supply, Trade Union, ITPIO– Institute for training of personnel in international Organizations, NGO
 • Κροατία: SGH – Croatian Construction Union, Trade Union
 • Κύπρος: OSEOK– Federation of the Building Contractors Associations of Cyprus, Employer’s Organization
 • Ελλάδα: ΠΕΔΜΕΔΕ- Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Εκπρόσωπος Εργοδοτών (Employer’s Organization)
 • Ουγγαρία: EVOSZ– National Trade Union of Construction Contractors, Employer’s Organization EFEDOSZSZ– Trade Union of Construction, Wood and Building Materials Workers, Trade Union
 • Σλοβενία: CCIS– Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, SDGD – Union of Construction Workers of Slovenia, Trade Union
 • Ευρωπαϊκός εταίρος (Βέλγιο): EFBWW– European Federation of Building and Woodworkers, Trade Union

Λοιποί συνεργαζόμενοι φορείς:

 • Ευρωπαϊκός εταίρος (Βέλγιο): FIEC– European Construction Industry Federation, Employer’s Organization
 • Ευρωπαϊκός εταίρος (Βέλγιο): AEIP- European Association of Paritarian Institutions, NGO
 • Ελλάδα: OMTSIMΟμοσπονδία Εργατών-Τεχνιτών και Υπαλλήλων Τσιμέντων Ελλάδος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων (Trade Union)
 • Κύπρος: SEK- Cyprus Construction Workers and Miners Federation, Trade Union
 • Κροατία: CEA- Croatian Employers’ Association, Employer’s Organisation
 • Σλοβενία: OZS– Chamber of Craft and Small Business, Employer’s Organisation

Σκοπιμότητα του έργου:

Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση του συντονισμού, της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας του Κοινωνικού Διαλόγου σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, μέσω της διενέργειας εκπαιδευτικών σεμιναρίων, πρωτοβουλιών και στρατηγικών marketing και προβολής σε μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και σε καμπάνιες ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Παράλληλα, θα διερευνηθούν καλές πρακτικές όσον αφορά σε τρέχουσες και παρελθούσες πρωτοβουλίες Κοινωνικού Διαλόγου σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ώστε να αξιοποιηθεί η σχετική εμπειρία και τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από αυτές, με σκοπό την ενίσχυση της εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας των Εθνικών Κοινωνικών εταίρων του Κατασκευαστικού τομέα.

Με μια σειρά συνεκτικών δράσεων και μέσω της χρήσης ψηφιακών εργαλείων, το έργο SuSodCo δίνει έμφαση στην ενίσχυση της ικανότητας των εθνικών τομεακών κοινωνικών εταίρων, ώστε να  συμμετέχουν αποτελεσματικότερα στον εθνικό κοινωνικό διάλογο και αντιστοίχως να συμβάλλουν ενεργά στον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο.

Φάσεις υλοποίησης και αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση έργου (Project Management)
 • Πακέτο Εργασίας 2: Φάση Προετοιμασίας: Διεξαγωγή πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας πεδίου για τη διάγνωση αναγκών στα πλαίσια του ανάπτυξης Κοινωνικού Διαλόγου σε εθνικό επίπεδο.
 • Πακέτο Εργασίας 3: Φάση υλοποίησης: Περιλαμβάνει τη διεξαγωγή σεμιναρίων, εκδηλώσεων και workshop που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ικανότητας των εθνικών κοινωνικών κλαδικών εταίρων τόσο για την ενεργή και αποτελεσματική εμπλοκή τους στον Κοινωνικό διάλογο, όσο και για την ενίσχυση της βιωσιμότητάς τους σε εθνικό επίπεδο.
 • Πακέτο Εργασίας 4: Φάση ανάπτυξης της βιωσιμότητας και του αντικτύπου του έργου: Περιλαμβάνει τη δημιουργία Εθνικών πρωτοβουλιών Κοινωνικού Διαλόγου βάσει των πορισμάτων και προτεραιοτήτων που έχουν προκύψει από τις παραπάνω ενέργειες. Επιπλέον θα δημιουργηθεί μια ψηφιακή πλατφόρμα η οποία θα λειτουργεί ως μέσο ανάπτυξης Κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και θα συγκεντρώνει αποτελέσματα δράσεων, πρωτοβουλιών, καλών πρακτικών, έργων που έχουν διενεργηθεί στα πλαίσια του Κοινωνικού Διαλόγου.
 • Πακέτο Εργασίας 5: Δημοσιότητα: Περιλαμβάνει την ανάπτυξη δράσεων δημοσιότητας και την αξιοποίηση επικοινωνιακών μέσων και εργαλείων, με έμφαση σε ψηφιακά εργαλεία που θα ενισχύσουν την σκοπιμότητα του έργου.

Αντίκτυπος του έργου

 • Καλύτερη πρόβλεψη, προετοιμασία και διαχείριση αλλαγών και αναδιαρθρώσεων στον κατασκευαστικό τομέα
 • Συμβολή στην επίτευξη αποτελεσματικότερου Εθνικού κλαδικού Κοινωνικού Διαλόγου
 • Προσαρμογή του κοινωνικού διαλόγου στις προκλήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδέονται με την απασχόληση και την εργασία και στις 6 συμμετέχουσες χώρες
 • Ενίσχυση της συνεργασίας, της συνέργειας και της δικτύωσης των κοινωνικών εταίρων που εκπροσωπούν τις 6 συμμετέχουσες χώρες
 • Βελτιωμένη ικανότητα και ενισχυμένος ρόλος των κοινωνικών εταίρων στον κατασκευαστικό κλάδο
 • Ποιοτική συμβολή σε θέματα ευρωπαϊκού διαλόγου και κοινωνικού διαλόγου στον κατασκευαστικό τομέα σε επίπεδο ΕΕ
 • Αποτελεσματικότερη περιφερειακή και εθνική διαχείριση του κοινωνικού διαλόγου στον κατασκευαστικό κλάδο

Ομάδα Στόχος

1η Ομάδα Στόχος:  Κλαδικοί Κοινωνικοί Εταίροι του κατασκευαστικού τομέα των 6 εμπλεκόμενων χωρών.

2η Ομάδα Στόχος: Εθνικοί Εκπρόσωποι σε Επιτροπές Κοινωνικού Διαλόγου του κατασκευαστικού κλάδου

3η Ομάδα Στόχος: Ευρωπαϊκοί εταίροι και εμπλεκόμενοι φορείς στον Κοινωνικό Διάλογο (BUSINESSEUROPE, CEEP, ETUC, UEAPME, AEIP, European Association of Paritarian Institutions, FIEC etc.)

This publication has been prepared in the framework of the project »SUSODCO – SUPPORT OF SOCIAL DIALOGUE FOR AN EFFECTIVE FUTURE CONSTRUCTION, no. VS/2020/0046«, co-funded by the European Union. The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.