Παρατίθεται νεώτερο  ενημερωτικό σημείωμα για το SUSODCO  στα πλαίσια της δράσης της Ένωσης για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου