Το Τμήμα Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών δημοσίευσε πίνακα  που περιλαμβάνει τους στατιστικοίύς Δείκτες
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  για τα Δημόσια Έργα