Ως γνωστόν, με  τις διατάξεις του άρθρου 147 Ν. 4412/2016 ρυθμίζονται τα θέματα των προθεσμιών των Δημοσίων Συμβάσεων.

Η παρ. 6 του ως άνω άρθρου, όπως ισχύει σήμερα,  αναφέρει « 6. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο…».

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας ότι είναι πολύ σημαντικό,   όταν υποβάλλουν αίτημα παράτασης «με αναθεώρηση» να αναφέρουν επί λέξει ότι «Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΥΠΑΙΤΙΟΣ» και να ζητούν η φράση αυτή να καταγράφεται και στην σχετική απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.

Τα ανωτέρω ισχύουν μετά την τροποποίηση του άρθρου από τον Ν. 4782/2021 και έχουν μεγάλη σημασία, ιδίως στις περιπτώσεις που υποβάλλεται αίτημα καταβολής πριμ έγκαιρης παράδοσης έργου