Η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αλλάζει μετά τη δημοσίευση του νέου ασφαλιστικού νόμου σε ΦΕΚ και εισάγεται σύστημα ασφαλιστικών κατηγοριών με δυνατότητα ελεύθερης επιλογής από τους ασφαλισμένους.

Η εγκύκλιος 3/2020 του ΕΦΚΑ παρέχει σημαντικές διευκρινίσεις – οδηγίες προκειμένου να δηλώσουν  οι ασφαλισμένοι ασφαλιστική κατηγορία μέχρι την 13.03.2020.

Με το νέο ασφαλιστικό σύστημα θεσπίζονται έξι  ασφαλιστικές κατηγορίες για Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους και μία,που θεωρείται Ειδική ασφαλιστική κατηγορία και  απευθύνεται σε νέους ασφαλισμένους κατά τα πρώτα πέντε  έτη ασφάλισης.

-Κατώτατη, από τις  ασφαλιστικές  κατηγορίες  λογίζεται η πρώτη και ανώτατη η έκτη.

-Το ποσό εισφοράς κλάδου υγείας, μετά την 2η ασφαλιστική κατηγορία, παραμένει σταθερό.

-Η κατάταξη σε μια εκ των ασφαλιστικών κατηγοριών είναι υποχρεωτική.

– Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας είναι ελεύθερη και δηλώνεται με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.

-Η κατάταξη στον Κλάδο Υγείας ακολουθεί υποχρεωτικά την κατηγορία του Κλάδου Σύνταξης.

– Κατά την πρώτη εφαρμογή, σε περίπτωση μη επιλογής κατηγορίας, ο ασφαλισμένος κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη  ασφαλιστική κατηγορία.

– Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας  άπαξ  ανά έτος.

– Στις περιπτώσεις Μη Μισθωτής δραστηριότητας με παράλληλη Μισθωτή απασχόληση, προσδιορίζεται κατώτατη, κατά περίπτωση, κατηγορία καταβολής εισφορών για το σύνολο των δραστηριοτήτων. Εφόσον το ποσό των εισφορών από την μισθωτή απασχόληση υπολείπεται του ποσού εισφοράς της κατώτατης κατηγορίας, καταβάλλεται η αντίστοιχη διαφορά.

– Οι ασφαλιστικές εισφορές από 01.01.2020 καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα

– Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής εισφορών  ορίζεται η 01.01.2020