Ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών υπέγραψε Εγκύκλιο με την οποία παρέχονται πολύ σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στο ΠΔ 71/2019, ήτοι:

1. Όλα τα πτυχία των  εργοληπτικών επιχειρήσεων, τα οποία ήταν σε ισχύ την 3/5/2024, παραμένουν σε ισχύ, ανεξαρτήτως υποβολής της αίτησης επανάκρισης, για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης (ήτοι μέχρι την 3/2/2025).
Το ίδιο ισχύει και για τις ενημερότητες πτυχίου, οι οποίες εξακολουθούν να εκδίδονται ανεξαρτήτως υποβολής της αίτησης επανάκρισης, για το χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης, κατόπιν σχετικής αιτήσεως.

2. Εφόσον, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή εντός του χρονικού διαστήματος των εννέα (9) μηνών από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης, υποβληθεί από εργοληπτική  επιχείρηση αίτηση επανάκρισης, το πτυχίο της παραμένει σε ισχύ μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης κατάταξης.

Το ίδιο ισχύει και για τις ενημερότητες πτυχίου, οι οποίες, υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, παραμένουν σε ισχύ και εξακολουθούν να εκδίδονται μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης κατάταξης.

3. Εάν παρέλθει άπρακτο το χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης (ήτοι η 3η/2/2025) παύει η ισχύς όλων των πτυχίων για τα οποία δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα αίτηση επανάκρισης και αντίστοιχα των βεβαιώσεων ενημερότητας πτυχίου, όπου αυτή προβλέπεται.

4. Η αξιολόγηση των πάσης φύσεως αιτήσεων που υποβλήθηκαν πριν την 3/5/2024, και δεν είχε περαιωθεί κατά την άνω ημερομηνία, ολοκληρώνεται σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε προ του ΠΔ 71/2019.

5. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά την 3/5/2024 εκτός του ΟΠΣ ΜΗΤΕ, χαρτώα ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία θα πρέπει να επανυποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μέσω του συστήματος ΟΠΣ ΜΗΤΕ.