Η  διάταξη του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008 σχετικά με το ανεκτέλεστο αντίκειται στα άρθρα 18 παρ. 1, 19, 58, 63 και 71 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και στις γενικές αρχές που διέπουν τις Δημόσιες Συμβάσεις, όπως η απαγόρευση διακρίσεων και οι αρχές της ίσης μεταχείρισης, της ελεύθερης ανάπτυξης του ανταγωνισμού, της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών, της αναλογικότητας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρη.

Η Ένωση ζητά την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Υποδομών  και την σημαντική αύξηση  του ορίου ανεκτέλεστου των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ σε επίπεδα που ανταποκρίνονται στις σημερινές επικρατούσες συνθήκες στον Κλάδο.