Η απόφαση,  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  5346 Β/2020 προβλέπει ότι, ειδικά για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, είναι δυνατόν μια επιχείρηση να ζητά ενημερότητα για συγκεκριμένη ημερομηνία σε προγενέστερο χρόνο και μέχρι τρεις μήνες από την υποβολή της αίτησης. Η απόφαση ισχύει από τις 11 Ιανουαρίου του 2021.

Προϋπόθεση είναι η επιχείρηση, που τη ζητά, να είναι ενήμερη και κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης αυτής.

Η ενημερότητα χορηγείται από τη ΔΟΥ, μετά από σχετικό αίτημα, το οποίο μπορεί να υποβληθεί ταχυδρομικά ή με mail.

Κοινοποιείται στη θυρίδα της επιχείρησης στο myTAXISnet και επέχει θέση πρωτοτύπου. Η εγκυρότητα ελέγχεται στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ.

Να σημειωθεί ότι στην ίδια απόφαση προβλέπεται ρητά ότι όλες οι ενημερότητες, που κοινοποιούνται στη θυρίδα του πολίτη στο myTAXISnet, επέχουν θέση πρωτοτύπου.