Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αναβάθμισης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πλέον είναι διαθέσιμες οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΤΜΕΔΕ που χρησιμοποιούν την αυθεντικοποίηση του χρήστη μέσω κωδικών TAXISnet.

Τμήμα Μητρώου Πιστούχων Χορήγησης Εγγυητικών Επιστολών και Εκκαθαρίσεως Οφειλών Πρόσθετων Ασφαλειών