Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θέτει  σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο:«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας – Ρυθμίσεις για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας»

Καλούνται τα μέλη μας, εφόσον επιθυμούν, να αποστείλουν τις προτάσεις τους στην Ένωση μέχρι και την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023.

Το υπό διαβούλευση σχέδιο Νόμου βρίσκεται εδώ