Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το Σχέδιο νόμου με τίτλο «Επιχειρηματικά Πάρκα».

Σκοπός του  είναι η θέσπιση του πλαισίου ρύθμισης των Επιχειρηματικών Πάρκων ώστε να επιτυγχάνει την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης και την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής και της πράσινης επιχειρηματικότητας.

Η ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Πάρκων γίνεται για λόγους δημόσιας ωφέλειας και αποσκοπεί:

(α) στην περιφερειακή ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης,

(β) στη βελτίωση των υποδομών, ιδιαίτερα σε περιοχές που παρουσιάζουν αναπτυξιακή υστέρηση και περιβαλλοντική υποβάθμιση,

(γ) στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης,

(δ) στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων,

(ε) στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων πέριξ ή πλησίον των ανωτέρω περιοχών,

(στ) στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας και ανάπτυξης,

(θ) στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων.

Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί την 2 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή.

Καλούνται τα μέλη μας, εφόσον επιθυμούν, να αποστείλουν τις απόψεις τους στην Ένωση μέχρι και την Πέμπτη 01.09.2022 και ώρα 14.00