Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης θέτει  σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Προώθηση της Ανακύκλωσης – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (EE L 150/109) και 2018/852 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (EE L 150/141)».
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 04 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00.

Καλούνται τα μέλη της Ένωσης, εφόσον επιθυμούν, να αποστείλουν έγκαιρα τις προτάσεις τους στην Ένωση.

Το υπό διαβούλευση κείμενο βρίσκεται εδώ.

Το αίτημα για παράταση της διαβούλευσης βρίσκεται εδώ