Δημοσιεύουμε τους Συντελεστές Αναθεώρησης που αφορούν το Β’ και Γ΄ Τρίμηνο του έτους 2012 όπως έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ