Σε συνέχεια των από 11/10/2012 και 14/12/2012 επιστολών των Εργοληπτικών Οργανώσεων ΣΑΤΕ και ΠΕΣΕΔΕ, οι οποίες ερίζουν μεταξύ τους για το ποια είναι η σημαντικότερη στον κλάδο και άρα από αυτή να ζητούν εκπρόσωπο οι Αναθέτουσες Αρχές, η Ένωσή μας, για να αποκατασταθεί η νομικά ορθή διάσταση των φορέων, επιθυμεί να γνωρίσει προς όλους τα κάτωθι :

Η ίδρυση ενιαίας Οργάνωσης του επιστημονικού κατασκευαστικού δυναμικού της Ελλάδος, προέκυψε ως ανάγκη μετά τις απαιτήσεις του νόμου 6276/8.9.34, (ολοκλήρωση ασφαλιστικού Οργανισμού Ε.Δ.Ε.).

Την 20/10/1935 ιδρύθηκε, ως επαγγελματική Οργάνωση, σύμφωνα με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία, η «Πανελλήνιος Ένωσις Εργοληπτών Μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος», με σκοπό ανάμεσα σε άλλους, «τη βελτίωση των όρων της εξασκήσεως του επαγγέλματος των μελών αυτής» (αποφ. 7317 της 2/12/1935 του Πρωτοδικείου Αθηνών).

Την 31.5.1946, με απόφαση Γ.Σ. άλλαξε η επωνυμία σε ΠΕΔΜΕΔΕ, επαγγελματική Εργοληπτική Οργάνωση με τον ίδιο σκοπό και με περιοριστική ως προς την ιδιότητα εγγραφή μελών «(άρ. 3 παρ. 2 του καταστατικού, όπως σήμερα ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του) :

 

«Φυσικά πρόσωπα που είναι μηχανικοί διπλωματούχοι των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, οιασδήποτε ειδικότητας (πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, τοπογράφοι, χημικοί μηχανικοί, ναυπηγοί, μεταλλειολόγοι κ.λπ), εφ' όσον είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και ασκούν το επάγγελμα του Εργολήπτη Δημοσίων Έργων, κατέχοντας πτυχίο εργολήπτη δημοσίων έργων, οποιασδήποτε τάξης ή κατηγορίας ή στελεχώνοντας ατομικές ή εταιρικές εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) σε οποιαδήποτε τάξη, κατηγορία ή υποκατηγορία, ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή προβλέπει η ισχύουσα σχετική νομοθεσία ή που θα θεσπισθεί μελλοντικώς…

Νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε γενικώς μορφής (προσωπικές ή ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.) που ασκούν εργοληπτική επιχείρηση κατασκευής δημοσίων έργων, εφ' όσον κατέχουν εργοληπτικό πτυχίο οποιασδήποτε τάξης ή κατηγορίας ή είναι γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή που προβλέπει η ισχύουσα σχετική νομοθεσία ή που θα θεσπισθεί μελλοντικώς…»

 

Ακριβώς λόγω του χαρακτήρα της ΠΕΔΜΕΔΕ ως εργοληπτικής επαγγελματικής Οργάνωσης, είναι και η μοναδική Ελληνική Οργάνωση που είναι τακτικό μέλος (από το 1968) της Διεθνούς Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κατασκευής (F.I.E.C.), με έδρα το Παρίσι. Η FIEC είναι η μοναδική «προνομιακή» συνομιλήτρια της Ε.Ε. για θέματα δημοσίων έργων και συμβάσεων, με δικαίωμα υποβολής προτάσεων για νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ, ανταποκρινόμενη στον καταστατικό της ρόλο, όλες αυτές τις δεκαετίες συμμετέχει ενεργά, με όλους τους δυνατούς τρόπους (νομοθετικές προτάσεις, παρεμβάσεις, θέσεις, διαμαρτυρίες, παραστάσεις, στελέχωση επιτροπών κλπ.) στον διάλογο με την Πολιτεία και τα αρμόδια Υπουργεία, προασπιζόμενη τα συμφέροντα του εργοληπτικού κλάδου, επιζητώντας τη βελτίωση των όρων της άσκησης του επαγγέλματος του εργολήπτη δημοσίων έργων.

Παρά την ως άνω διάρθρωση και πλήρη αντιπροσωπευτικότητα της Ένωσής μας (εκπροσώπηση μελών όλων των εμπλεκόμενων στην κατασκευή, από ατομικό εργολήπτη έως εταιρεία 7ης  τάξεως και στελέχη αυτών) τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, η ΠΕΔΜΕΔΕ επιθυμεί την αγαστή συνεργασία (ανεξαρτήτου νομικής μορφής) όλων των εμπλεκομένων φορέων και Οργανώσεων στην παραγωγή των δημοσίων έργων και πιστεύει ότι οι ως άνω σχετικές επιστολές των Οργανώσεων ΣΑΤΕ και ΠΕΣΕΔΕ δεν προάγουν την ενότητα στον κλάδο και δημιουργούν προβλήματα στις Αναθέτουσες Αρχές της χώρας, οι οποίες, όπως είναι φυσικό, έχουν πλήρη ελευθερία στην επιλογή των εκπροσώπων των Εργοληπτικών Οργανώσεων εντός των πλαισίων των σχετικών διατάξεων του νόμου.

Eπιπρόσθετα και προκειμένου να αρθεί ο πολυκερματισμός της εκπροσώπησης του κατασκευαστικού κλάδου ώστε αυτός να αποκτήσει ενιαία εκπροσώπηση, φωνή και δύναμη η ΠΕΔΜΕΔΕ έχει ήδη καταθέσει πρόταση δημιουργίας Εθνικής Συνομοσπονδίας  στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αναμένει την θετική ανταπόκριση των λοιπών Οργανώσεων.