Επειδή στις κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στις εγκυκλίους που εκδίδονται  ανά μήνα από τον Υπουργό Ανάπτυξης για τον υπολογισμό του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ), ουδεμία αναφορά γίνεται σε κατασκευαστικά  υλικά η Ένωση ζητά    να προστεθούν στις  εν λόγω εγκυκλίους υλικά και υπηρεσίες που αφορούν στον Κατασκευαστικό Κλάδο.