Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, νέα πτώση κατέγραψε η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα τον Οκτώβριο του 2012 καθώς συρρικνώθηκε ο οικοδομικός όγκος και μειώθηκε ο αριθμός νέων οικοδομικών αδειών.

 

Συγκεκριμένα τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής παρουσιάζουν  σημαντική μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας  κατά το μήνα Οκτώβριο 2012  όπου τομέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενομε βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.506 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 276,5χιλιάδες m2επιφάνειας και 1.077,3 χιλιάδες m3όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 42,7% στον αριθμότων οικοδομικών αδειών, κατά 32,4% στην επιφάνεια και κατά 27,0 % στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχομήνα του 2011.

 

Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 1.487 οικοδομικέςάδειες, που αντιστοιχούν σε 259,7 χιλιάδες mεπιφάνειας και 1.006,0 χιλιάδες m3

όγκου, παρουσίασεδηλαδή, μείωση κατά 43,1 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 35,7% στην επιφάνεια και κατά30,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011 .

 

Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Οκτώβριο 2012 , στο σύνολοτης Χώρας, ανήλθε σε 19 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 16,8 χιλιάδες m2

επιφάνειας και 71,3χιλιάδες m3όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για τομήνα Οκτώβριο 2012 , είναι 6,6%.

 

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Νοέμβριο 2011 έως τον Οκτώβριο 2012, τομέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσεςοικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 26.127 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε4.754,3 χιλιάδες m2επιφάνειας και 18.500,3 χιλιάδες m3

όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 31,6%στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 31,2% στην επιφάνεια και κατά 29,2 % στον όγκο σε σχέση μετην αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2010- Οκτωβρίου 2011.

 

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Νοεμβρίου 2011- Οκτωβρίου 2012 η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα,εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 31,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 32,3%στην επιφάνεια και κατά 30,5% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2010-Οκτωβρίου 2011.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για τηνανωτέρω περίοδο, είναι 4,4%.

 

Το δεκάμηνο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2012, η συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 32,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 26,8% στην επιφάνεια και κατά 24,7%στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο δεκάμηνο του έτους 2011.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 33,1% στοναριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 28,5% στην επιφάνεια και κατά 26,6% στον όγκο, σε σχέση με τηναντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2011.