Οι βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ καθώς και τα πτυχία Εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων που ήταν  σε ισχύ την 03.07.2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την 01.09.2021, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως και την 02.07.2019,

Αιτήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης των Μητρώων από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 1η Σεπτεμβρίου 2021 για εγγραφή ή μεταβολή ή διαγραφή ήδη εγγεγραμμένων  στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ) και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εξετάζονται από τις αντίστοιχες Επιτροπές του π.δ. 71/2019 και κρίνονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του π.δ. διατάξεις.

Για το χρονικό διάστημα από 01.01.2021 έως και την 01.09.2021 εξακολουθεί να εκδίδεται σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι την 03.07.2019 η ενημερότητα πτυχίου για τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις

Τα ανωτέρω αναφέρονται στο άρθρο 144 Ν. 4764/2020, που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 256Α/2020