Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 63 Α/2022 ο Ν. 4915/2022 στο άρθρο 40 του οποίου αναφέρεται ότι για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων σε βάρος των δήμων και των περιφερειών από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες έως την 24.03.2022  έχουν καταστεί τελεσίδικες και αφορούν αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, καθώς και αποζημιώσεις από αδικοπραξία, οι δήμοι και οι περιφέρειες δύναται να επιχορηγούνται από χρηματικά διαθέσιμα ύψους έως εξήντα (60) εκατομμύρια ευρώ, του λογαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.».

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων και η προθεσμία υποβολής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

Επίσης, στο άρθρο 76 αναφέρεται  ότι οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι του e-Ε.Φ.Κ.Α., ελεύθεροι επαγγελματίες και  αυτοτελώς απασχολούμενοι, λαμβάνουν κατ’ εξαίρεση ασφαλιστική ικανότητα από 1ης.3.2022 έως 31.5.2022, ανεξαρτήτως οφειλών τους και πλήρωσης προϋποθέσεων εκ μέρους τους. Η ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων  παρατείνεται μέχρι 28.2.2023, εφόσον έχουν καταβάλλει εντός του 2021 ή καταβάλλουν εντός του 2022, αναδρομικά για το έτος 2021, ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήμα, σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 2021.

Στον ίδιο νόμο  υπάρχουν διατάξεις που αφορούν Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, σε  ρυθμίσεις θεμάτων ΟΤΑ, στην ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς των Δασικών Υπηρεσιών στο Υουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης κ.α.

Μπορείτε να διαβάσετε τον Νόμο εδώ